Štandardy kvality – ÚRSO

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu
podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.


NOVÁ POLIANKA
VODA – odpadová
 
VODA – pitná
 

TATRANSKÉ ZRUBY
VODA – odpadová
 
VODA – pitná