REKREAČNÉ POUKAZY

Štátny príspevok na rekreáciu až 275 €

Rekreačné poukazy pre zamestnancov

Ak pracujete vo firme, ktorá má viac ako 50 zamestnancov dlhšie ako dva roky, máte zo zákona právo si u zamestnávateľa nechať preplatiť časť sumy spojenej s vašim rekreačným pobytom.

Kto má nárok na rekreačný poukazy?

Každá fyzická osoba zamestnaná vo firme s viac ako 50timi zamestnancami minimálne dva roky má nárok na preplatenie nejakej časti nákladov spojených s ubytovaním. Jednou z podmienok je ubytovanie sa aspoň na dve noci v rámci Slovenskej republiky. Preplatok zamestnávateľa môže byť až do výšky 275 eur za rok. 

Zamestnanec musí byť zamestnaný na plný úväzok. Pri zmluve na skrátený úväzok sa suma na rekreačné poukazy zníži v pomere zodpovedajúcemu pracovnému času podľa zmluvy.

Zamestnanci na dohodu bohužiaľ nemajú nárok na rekreačné poukazy. Právo sa vzťahuje aj na rodinných príslušníkov žijúcich so zamestnávateľom v jednej domácnosti, či už ide o partnera alebo o dieťa študujúce na základnej škole alebo v prvých 4 ročníkoch 8-ročného gymnázia. Nárok na čerpanie príspevku na rekreáciu majú aj živnostníci platiaci skutočné, nie paušálne výdavky. Minimálna výška sumy do nákladov je 500 eur za minimálne 2-nocový pobyt na Slovensku ročne.

Ako si uplatniť nárok na rekreačné poukazy?

 1. Vyberte si pobyt na území Slovenska na minimálne dve noci. Počas roka si môžete uplatniť zľavu aj na viac pobytov a zamestnávateľ vám preplatí 55% z ceny pobytu (maximálne 275 eur ročne).

 2. Po skončení vášho pobytu si na recepcii vypýtajte doklad, ktorý musí obsahovať vaše meno a priezvisko, cenu a dátum pobytu. Zľava na rekreačné poukazy sa vzťahuje len na pobyty s minimálnou dĺžkou 2 noci.

 3. Po skončení pobytu prinesiete tento doklad zamestnávateľovi a pri najbližšom výplatnom termíne vám podľa zákona vyplatí príspevok spolu so mzdou.

Príklad na výpočet príspevku

Pobyt I.
Cena rekreácie: 240€
Príspevok od zamestnávateľa: 240€ x 55% = 132€
Vaše náklady za pobyt : 108€

Pobyt 2.
Cena rekreácie: 260€
Príspevok od zamestnávateľa: 260€ x 55% = 143€
Vaše náklady za pobyt: 117€

Príspevok na rekreáciu môžete využiť aj na viac pobytov počas roka, no maximálna výška príspevku od zamestnávateľa je 275 eur ročne.

Na čo všetko sa dá využiť rekreačný poukaz?

Rekreačný poukaz sa vzťahuje na ubytovanie, služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním alebo na pobytový balík v rámci Slovenskej republiky na minimálne dve noci. Súčasťou ubytovania môžu byť aj náklady na stravovanie a náklady spojené s rekreáciou (Wellness).

Cestujete s rodinou?

Rekreačný poukaz môžete využiť aj na pobyt so svojimi rodinnými príslušníkmi alebo na mimoškolské aktivity ako napríklad detské tábory počas prázdnin pre svoje dieťa navštevujúce základnú školu alebo prvé štyri roky osemročného gymnázia.

Daňová povinnosť pri rekreačných poukazoch

Príspevok na rekreáciu je oslobodený od dane z príjmu a od odvodov. Pre zamestnanca to znamená, že za príspevok neplatí odvody sociálnej a zdravotnej poisťovni. Podnikatelia si môžu náklady spojené s rekreáciou zahrnúť do daňových výdavkov.

Využite rekreačné poukazy v Granit Hotels

A vyberte si niektorú z našich aktuálnych ponúk.

 

STORNO PODMIENKY

GRANIT HOTELS

Objednávateľ má právo zrušiť objednané služby písomne, prípadne telefonicky s následným písomným potvrdením 28 dní pred nástupom hostí (za písomné zrušenie sa považuje aj e-mailová komunikácia).

Dodávateľ je oprávnený účtovať za neuskutočnené alebo neskoro uskutočnené storno objednaných služieb nasledujúce storno-poplatky:

Počet dní pred nástupom hostí Storno poplatok v % z ceny objednaných služieb
29 - 21 dní20 %
20 - 14 dní40 %
13 - 7 dní75 %
6 - 0 dní100 %

Potvrdením objednávky klient (objednávateľ) akceptuje storno poplatky a storno podmienky.

Podmienky:

Storno poplatok sa nebude účtovať, ak klient nemohol využiť objednané
služby z vážnych dôvodov a preukáže sa hodnoverným písomným potvrdením
(vážne ochorenie a úmrtie (aj člena rodiny),
ústavné liečenie, živelná pohroma, vojenské povinnosti).

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zakliknutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov udeľujete prevádzkovateľovi ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

Podmienky spracúvania osobných údajov pre účely marketingu

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu na: gdpr@horezza.sk  alebo písomne, zaslaním požiadavky na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

 

Doplňujúce informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov podľa § 19 a §20 Zákona a čl.13 a 14 Nariadenia

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť HOREZZA, a.s. Teplická 81, 921 01 Piešťany, IČO 36 280 127, email: gdpr@horezza.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:

email: dpo2@proenergy.sk

 1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: vykonávanie marketingu (informovania o novinkách, zľavách a iných marketingových ponukách)

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

 1. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: odoberatelia newslettra.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, emailová adresa.

 1. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Iný oprávnený subjektvšeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

 1. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby (cez web stránku prevádzkovateľa)

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 5 rokov od ich získania.

 1. Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

 1. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: gdpr@horezza.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

 1. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade ich neposkytnutia nebude informovaná o novinkách, zľavách, či iných marketingových ponukách.

Vážení klienti,

na základe pandemických opatrení vás touto cestou chceme informovať, že do odvolania, budú všetky služby (vrátane reštauračných služieb a lobby barov) v našich hoteloch poskytované IBA pre ubytovaných hostí. 

V prípade potreby, kontaktujte prosím recepcie hotelov.

Ďakujeme vám za pochopenie a trpezlivosť!