Verejné ponukové konanie

Spoločnosť HOREZZA, a.s., Teplická 81, 921 01 Piešťany, IČO: 36280127
vyhlasuje ponukové konanie na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku

nachádzajúceho sa na prevádzke Hotel Granit Piešťany – kúpeľný ústav F.E. Scherera,:

 • minibus
 • ASIA AM 825-A, rok výroby 2000, farba: biela, počet miest na sedenie: 20, výkon motora: 103 kW, prevodovka: manuálna.

  Minimálna kúpna cena: 4 000,- EUR bez DPH, t.j. 4 800,- EUR s DPH.

  Obhliadka a bližšie informácie v čase 8:00 – 15:00: p. Bakita, t.č. 0917 233 733

  Ponúknutá kúpna cena musí byť vyjadrená len jednou pevnou sumou. V ponuke je potrebné uviesť, či je ponúknutá suma vyjadrená s DPH alebo bez DPH. V prípade, že táto skutočnosť nebude uvedená, ponuka bude považovaná za sumu bez DPH.
  Záujemcovia o kúpu predmetného majetku môžu svoje ponuky zasielať v lehote do 28.02.2018 v zalepenej obálke na adresu: HOREZZA, a.s., generálne riaditeľstvo, Palisády 36, 811 06 Bratislava. Na obálke je potrebné uviesť „Verejné ponukové konanie – minibus.“ .
  Vyhlasovateľ verejného ponukového konania si vyhradzuje právo neprijať akúkoľvek ponuku alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek zrušiť aj bez uvedenia dôvodu. Vyhlasovateľ verejného ponukového konania si zároveň vyhradzuje právo vylúčiť záujemcu, ktorého ponuka bude v rozpore s hospodárskou súťažou.
  Otváranie ponúk (obálok) sa uskutoční 02.03.2018 v sídel Generálneho riaditeľstva HOREZZA, a.s. Palisády 36, Bratislava. Otváranie ponúk (obálok) bude verejné za účasti záujemcov, ktorí predložili ponuku a upovedomili vyhlasovateľa o záujme zúčastniť sa otvárania ponúk uvedením tel. kontaktu na zasielanej obálke.
  Každému záujemcovi, ktorý predloží ponuku, bude písomne oznámené prijatie alebo neprijatie jeho ponuky.

  Táto súťaž nie je obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len ako: „Obchodný zákonník“ ),
  nie je verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného zákonníka a nie je postupom podľa zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v zmysle neskorších predpisov.
  Verejné ponukové konanie sa vyhlasuje, trvá, mení či vyhodnocuje výlučne v zmysle, spôsobom a v rozsahu podľa týchto súťažných podmienok verejného ponukového konania.

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Spoločnosť HOREZZA, a.s., Teplická 81, 921 01 Piešťany, IČO: 36280127
  vyhlasuje ponukové konanie na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku

  nachádzajúceho sa na prevádzke Hotel Granit Tatranské Zruby – klimatické kúpele, obec Vysoké Tatry, okres Poprad:

 • Autobus diaľkový
 • značka SOR, typ LC 7,5, rok výroby 2000, počet miest na sedenie 30, objem motora 3908 m3, výkon 100kW, prevodovka 6 stupňová,
  nezávislé kúrenie Eberspacher, ABS, ASR, tónované sklá, klimatizácia, 2ks zimné pneu. STK a EK platná do 31.1.2018. Ciachovanie tachografu vykonané 7.2.2017. Stav tachometra 127 357 km. VIN TK9L7X502YXSL5128.

  Minimálna kúpna cena: 10.000,- EUR vrátane DPH.

  Obhliadka a bližšie informácie v čase 8:00 – 15:00: p. Schickerle, t.č. 0915 983 580

  Ponúknutá kúpna cena musí byť vyjadrená len jednou pevnou sumou. V ponuke je potrebné uviesť, či je ponúknutá suma vyjadrená s DPH alebo bez DPH. V prípade, že táto skutočnosť nebude uvedená, ponuka bude považovaná za sumu bez DPH.
  Záujemcovia o kúpu predmetného majetku môžu svoje ponuky zasielať v lehote do 16.04.2018 v zalepenej obálke na adresu: HOREZZA, a.s., generálne riaditeľstvo, Palisády 36, 811 06 Bratislava. Na obálke je potrebné uviesť „Verejné ponukové konanie – Autobus.“ .
  Vyhlasovateľ verejného ponukového konania si vyhradzuje právo neprijať akúkoľvek ponuku alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek zrušiť aj bez uvedenia dôvodu. Vyhlasovateľ verejného ponukového konania si zároveň vyhradzuje právo vylúčiť záujemcu, ktorého ponuka bude v rozpore s hospodárskou súťažou.
  Otváranie ponúk (obálok) sa uskutoční 20.04.2018 v zasadačke Hotela Granit Tatranské Zruby – klimatické kúpele. Otváranie ponúk (obálok) bude verejné za účasti záujemcov, ktorí predložili ponuku a upovedomili vyhlasovateľa o záujme zúčastniť sa otvárania ponúk uvedením tel. kontaktu na zasielanej obálke.
  Každému záujemcovi, ktorý predloží ponuku, bude písomne oznámené prijatie alebo neprijatie jeho ponuky.

  Táto súťaž nie je obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len ako: „Obchodný zákonník“ ),
  nie je verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného zákonníka a nie je postupom podľa zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v zmysle neskorších predpisov.
  Verejné ponukové konanie sa vyhlasuje, trvá, mení či vyhodnocuje výlučne v zmysle, spôsobom a v rozsahu podľa týchto súťažných podmienok verejného ponukového konania.