Oznamovanie protispoločenskej činnosti


Spôsoby podávania podnetov o protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonovOrgán verejnej moci: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zodpovedná osoba: sekcia kontroly Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Spôsob podávania podnetov:
Písomne na adresu Ministerstva obrany Slovenskej republiky, sekcia kontroly, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava s označením na obálke „PODNET O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI“
Elektronicky na e-mailovú adresu protispolocenska.cinnost@mod.gov.sk
Telefonicky zanechaním odkazu na telefonickom záznamníku linky ministra o oznamovaní protispoločenskej činnosti na telefónnom čísle 0960/960 960
Telefaxom na telefónne číslo 0960/312 615
Ústne u zodpovednej osoby