Dokumenty

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 22 ods. 4 písm. h) zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
URSO štandardy 2016
Evidencia štandardov kvality za oblasť odpadová voda – Nová Polianka
Evidencia štandardov kvality za oblasť voda – Nová Polianka
Evidencia štandardov kvality za oblasť odpadová voda – Tatranské Zruby
Evidencia štandardov kvality za oblasť voda – Tatranské Zruby